top of page


Kontakt:


Åshild Basso
ashild.basso@gmail.com
Om meg:   (English below)

Jeg er en mystiker.
Jeg erfarer og undersøker
indre og ytre verdener.
Møtene mellom det ville og det temmede i oss.
Begrensende tanker
og det grenseløse sinnet. 
Underbevisst symbolikk i drømmer og visjoner,
projeksjoner og skyggesider.
Ego, Hjerte og Sjel.
Tid og tidløshet. 
Urkraft, instinkter og intuisjon.
Naturen, vår tilhørighet og sammenkobling.

Jeg erfarer og kommuniserer med
vibrasjonene.
Det indre mytologiske landskapet.
Kreativiteten.

Jeg danser til livets trommer.

Jeg trommer
Jeg forholder meg til mangfoldige uttrykksformer og materialer.
Livet påvirker meg,
former uttrykkene,
påvirker prioriteringene,
fokuset.

En del av det som er ferdigstilt legges ut her og på facebook. Arbeid i prosess blir hovedsakelig lagt ut på Instagram. 


Nettsiden vil bevege seg med meg.


Ta kontakt pr mail om du lurer på noe.


*FRED, RETTFERDIGHET OG LIKEVERD*

Mangfold og Kjærlighet

 


Åshild*****


IN ENGLISH


About me:

I am a mystic.
I experience and examine
inner and outer worlds.
The meetings between the wild and the tamed within us.
Limited thoughts and the boundless mind.
Subconscious symbolism in dreams and visions,
projections and shadows.
Ego, Heart and Soul.

Time and timelessness.
Primordial force, instincts and intuition.
Nature, our belonging and interconnectedness.

I experience and communicate with
the vibrations.
The inner mythological landscape.
The creativity.

I dance to the drums of life.

I drum

I express myself in many different ways. With all sorts of materials.
Life affects me,
shapes the expressions,
influences the priorities,
the focus.

On this website and on facebook I post some completed works. Other expressions or work in process I usually post on Instagram. This website will move with me.Get in touch on email if you have any questions


PEACE, JUSTICE AND EQUALITY*

Diversity & Love


Åshild

IMG_E0265.JPG
PNG-bilde (2).PNG
PNG-bilde (29).PNG
bottom of page