LionBreath2 + LionBreath1

LionBreath2 papirstørrelse A2, trykkstr. A3. 500kr

LionBreath papirstørrelse A3, trykkstr. A4. 300kr

LionBreath2, 28/30, 500kr Linoblekk på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 1/30, 500kr Blekk på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 3/30, 500kr Blekk på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 4/30, 500kr Blekk på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 5/30, 500kr Linoblekk på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 6/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 8/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 10/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 13/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 17/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 18/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 21/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 22/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 23/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 25/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath2, 27/30, 500kr Akryl på papir. Trykkstr. A3. Papirstr. A2

LionBreath, 1/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 2/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 3/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 4/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 5/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 6/10, 300kr Blekk på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 7/10, 300kr Akryl på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3

LionBreath, 8/10, 300kr Akryl på papir. Trykkstr A4+. Papirstr. A3